Beate Juell   23.10.2016   07.02.2017

FORBINDELSER 2017

FORBINDELSER-tre forlatte husmannsplasser.
Støttet av Det Norske Komponistfond, Norske Kunstforeninger, Oppland Fylkeskommune, Vestre Toten Kommune, Mjøs Museet.

I takt med tiden, og etter en analyse av de kulturelle tilbudene som allerede eksisterer i området, ser Toten Kunstforeningen en mangel på presentasjoner av ikke-kommersielle og mer eksperimentelle kunstneriske utrykk. Med prosjektet FORBINDELSER- tre forlatte husmannsplasser, ønsker vi å gi en stemme til stedsrelaterte og smalere kunstneriske utrykk. Ved å velge husmannsplasser som er forlatte og i en forvitringsprosess ønsker vi gjennom samtidskunst å gi steder og historier som pr i dag ikke har samfunnets fokus en mulighet til å komme frem. Plassene som er valgt til prosjektet er i ulike stadier av forfall, der naturen etter hvert tar over for den sivilisasjonen som har vært. Temaet husmannsstanden har et brett nedslagsfelt på Toten der store forskjeller mellom bønder og husmenn har preget samfunnet opp til nyere dato. Det er svært få opprinnelige husmannsplasser igjen på Toten og deres historier har av ulike grunner blitt tause historier.

KUNSTNERE:

Vi har invitert billedkunstner Caroline Ho-Bich-Tuyen Dang, komponist Kjell Samkpof, danseren Katarina Skår Henriksen og kunstneren Tone Gellein inn i prosjektet. De er alle profesjonelle utøvere og representerer ulike kunstneriske sjangre. Deres arbeider er av høy kvalitet og viser både tilstedeværelse og ydmykhet for de temaene de går inn i. De arbeider aktivt med betrakterens sanser og årvåkenhet på en lavmælt og innstendig måte.
Kunstnerne får arbeide fritt på de valgte plassene. Det er åpent for hva, når og hvordan produksjonene presenteres. De utvalgte stedene, naturens syklus, årstider og døgnets rytmer vil gjennom deres fremføringer gjøres til en integrert del av opplevelsen. Dette styrker både mål og intensjon for prosjektet.

Billedkunstner Caroline Ho-Bich–Tuyen Dang http://www.artistlink.info/
* Den sanselige opplevelsen av plassene blir sentral i arbeidet. Deres tilstand, lukt, atmosfære, lyd, lys og mørke. Årstidenes gjentagende syklus, i kontrast til menneskets begrensede tilstedeværelse. Tiden som et linjert forløp i kontrast til tankens fleksible og flyktige mulighet til å forholde seg til det som er, har vært og kommer.
Det eksisterende - Det evige - Det forgjengelige.

Danser Katharina Skår Henriksen http://www.katarinahenriksen.com
* I am interested in the relationship between poetry, art and nature. I often explore my works with the awareness of nature, where both outside/ cityscape/ landscape is used as locations to research and to perform through dance and performance art. By choosing so I feel a closer bond to the essence of life, meeting each quality in nature, listening to all its voices and embodying into different expressions and movement qualities.

Komponist Kjell Samkopf http://www.samkopf.no
Mine verk baserer seg på kjensgjerningen: alt vi retter oppmerksomheten mot forandrer karakter. I dette prosjektet retter jeg oppmerksomheten mot lydlige aspekter ved de forlatte plassene, slik de framstår i dag. Selv om menneskene er flyttet ut av husene, rommer fortsatt husene lyd; husene har fortsatt et lydlig potensial. Jeg vil betrakte husene som et instrument, en lydgivende gjenstand. Arbeidet vil henspeile til prosessen: natur – kultur – natur.

Kunstner og forfatter Tone Gellein http://www.tonegellein.com
Jeg jobber med tekst som plattform og derfra ut til ulike former for konkretiseringer av en idé, en fornemmelse, et forløp: Et tekstobjekt, tekst på en billedflate, video, foto eller performance. Det engelske ordet residual som betyr blant annet tilbakebleven, det som blir tilbake, og husmannsplassene i prosjektet krysser hverandre. Plassene har hus, tilbakeblevne former hvor folk har bodd, og historier knyttet til dette. Dette er mitt utgangspunkt for tekst og form.

MÅL : Vi har som mål at kunstprosjektet FORBINDELSER skal føre til at flere mennesker blir involverte, få oppleve, bli nysgjerrige og få økt forståelse for verdien av kunstproduksjoner utenfor de tradisjonelle gallerirommene

INTENSJON: Med kunstprosjektet FORBINDELSER ønsker Toten Kunstforening å vise stedsrelatert kunst og undersøke hva som skjer når man gjennom kunst setter fokus på plasser som har stått forlatt over lengere tid, og ikke blitt ivaretatt.
Foreningen ønsker i dialog med kunstnerne å undersøke hva som kommer frem av temaer, fagkunnskap, historier og hendelser i forbindelse med den kunstneriske prosessen og stedet.Det vil være flere foredrag i løpet av året og for å nå et bredere publikum lages en trykksak og lyttestasjon med dokumentasjon av prosjektet. Disse monteres på flere ulike steder i etterkant av de stedsrelaterte visningene. Det vil også legges ut dokumentasjon og lydfiler på hjemmesiden.